Tüm Duyurular

Yönetmelik

 

           25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28776
  

YÖNETMELİK    

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE  

SINAV YÖNETMELİĞİ

  

BİRİNCİ BÖLÜM   

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar            

 

 Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
     
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 kurları: Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen kişisel dil becerilerine ait seviyeleri,

b) Düzey Belirleme Sınavı (DBS): Her öğretim yılı başında öğrencilerin seviyelerine en uygun kurdan eğitime başlamaları için uygulanan sınavı,

c) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarını,

ç) Kur Bitirme Sınavı (KBS): Her kur sonunda yapılan değerlendirme sınavını,

d) Kur Sonu Notu (KSN): Öğrencinin kur sonu başarı notunu,

e) Müdür: Yüksekokul Müdürünü,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

ğ) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

h) Sürekli Değerlendirme Puanı (SDP): Bir öğrencinin bir kur boyunca aldığı kur içi notların genel ortalamasını,

ı) Üniversite: Melikşah Üniversitesini,

i) Yabancı dil: Anadili dışında öğretilen bütün dilleri,

j) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): YDYO tarafından yapılan ve öğrencilerin yabancı dil yeterlik düzeylerinin ölçüldüğü sınavı,

k) Yüksekokul (YDYO): Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

l) Yüksekokul Kurulu: Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

m) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretimin amacı
 
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterliklerini ölçmek, hazırlık eğitimine alınan öğrencilerin yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek, dinlediğini ve okuduğunu anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının yabancı dilde verilen derslerini ve öngördüğü konularda yazılmış bilimsel yayınları takip edebilecek ve araştırma yapabilecek seviyeye çıkarmaktır.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında yapılan yabancı dil eğitiminin müfredatı, Üniversitenin akademik program ihtiyaçları esas alınarak A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 kurlarına göre düzenlenir. Hazırlık sınıfını başarı ile bitirebilmek için, her öğrencinin YDYO tarafından yapılan DBS sonuçlarına göre belirlenecek kurdan eğitimine başlaması ve öngörülen seviyede hazırlık sınıfını bitirmesi veya YDYS sınavında başarılı olması gerekir.

Düzey belirleme ve yeterlik sınavları

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kaydolan öğrenciler, DBS ve/veya YDYS’ye tabi tutulurlar. Düzey belirleme ve yeterlik sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) DBS, eğitim-öğretim yılının başında bir kez yapılır. DBS, yabancı dil hazırlık programına devam edecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini tespit etmek ve öğrencileri aldıkları puanlara göre seviye kurlarına yerleştirmek için yapılır. Bu sınavdan alınan puanların diğer sınavlara etkisi yoktur. Bu sınav sonucuna göre öğrenciler A1, A2, B1 veya B2 seviyelerindeki sınıflarda yabancı dil eğitimlerine başlarlar.
b) YDYS, eğitim-öğretim yılının başında, birinci yarıyıl sonunda ve yıl sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır. YDYS tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Yeterlik sınavına ilişkin esaslar Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan YDYS’den önce ilan edilir.
c) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye daha önceki yıllarda herhangi bir nedenle başarısız olmuş öğrenciler ile Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler girebilir. Birinci yarıyıl sonunda yapılan YDYS’ye; daha önceki yıllarda herhangi bir nedenle başarısız olan öğrenciler ile hazırlık sınıfına o yıl başlamış öğrencilerden devam şartını yerine getirmiş olanlar katılabilir. Yıl sonunda yapılan YDYS’ye ise; devam şartını yerine getirdiği halde yerleştirildiği programın öngördüğü seviyede hazırlık programını o yıl bitiremeyen öğrenciler ile daha önceki yıllarda herhangi bir nedenden dolayı başarısız olan öğrenciler katılabilir.

Muafiyet

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrenciler, aşağıdaki şartlardan en az birini karşılamak kaydıyla yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf sayılarak yerleştirildikleri programlarda eğitim-öğretime başlar:
a) YDYO tarafından yapılan YDYS’de başarılı olmak gerekir.
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan veya denkliği kabul edilen ve YDYO Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ulusal ve uluslar arası dil sınavlarının birinden ÖSYM’nin denklik çizelgesine göre B2 seviyesine eşdeğer puan almış olmak. Ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarının kabul edilebilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şarttır.
c) Başka bir üniversitenin hazırlık programına devam etmiş ve hazırlık sınıfı eğitimini son üç yıl içerisinde Üniversitenin öngördüğü seviyede başarıyla bitirmiş olmak. Ancak bu öğrencilerin muafiyet durumlarına YDYO Yönetim Kurulu karar verir.
ç) Daha önce öğrencisi olduğu başka bir üniversitenin yaptığı hazırlık sınıfı yabancı dil yeterlik sınavını Üniversitenin öngördüğü seviyede, son üç yıl içerisinde başarmış olmak. Ancak bu öğrencilerin muafiyet durumlarına YDYO Yönetim Kurulu karar verir.
d) İlgili yabancı dilin anadili olduğu bir ülkede orta öğrenimlerini o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamladığını belgelemek gerekir.
e) Yurtiçi veya yurtdışındaki bir üniversitede ilgili yabancı dille eğitimin yapıldığı bir programdan mezun olmak gerekir.

Eğitim süresi ve devam

MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programında eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı her biri en az ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Haftalık ders saat yükü yirmi saatten ve bir yarıyılda ikiyüzatmış saatten az olmamak üzere YDYO Kurulu tarafından belirlenir. Her yarıyıl ise iki kur döneminden oluşur ve bir eğitim-öğretim yılında toplam dört kur dönemi vardır.
(2) Öğrencilerin devam ettikleri her kur döneminin sonunda yapılacak olan KBS’ye girebilmeleri için kur boyunca derslere %85 oranında devam etmeleri zorunludur. %15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler bu sınava giremez ve aynı seviyeyi bir sonraki kur döneminde tekrar ederler.
(3) KBS’ye katılamayan öğrencilerden mazereti YDYO Yönetim Kurulunca kabul edilenlere, KBS için bir eğitim-öğretim yılında en fazla bir defa mazeret sınavı hakkı verilir.
(4) O yıl hazırlık sınıfına başlamış olan öğrencilerin dönem ya da yıl sonunda yapılacak olan YDYS’ye girebilmeleri için dönem veya yıl sonu itibarıyla %85 devam şartını yerine getirmiş olmaları gerekir. Birinci dönem sonunda YDYS’ye gireceklerin iki kurdaki devam durumları, yıl sonunda yapılan YDYS’ye gireceklerin ise dört kurdaki devam durumları dikkate alınır.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 10 –
 
(1) Bir kur boyunca yapılan sınav, sunum, ödev, proje, grup çalışması, derse katılım ve benzeri etkinliklere ait notların genel ortalaması alınarak her öğrenci için SDP hesaplanır. Değerlendirme türlerinin not ortalamasındaki ağırlıkları her eğitim-öğretim yılı başında YDYO Kurulunca belirlenerek öğrencilere duyurulur. Kur geçme notu 100 puan üzerinden İngiliz Dili ve Edebiyatı için 75, diğer programlar için 100 puan üzerinden 65 olup, bunun %40’ını SDP, %60’ını ise KBS puanı oluşturur. Yabancı Dil Hazırlık sınıfında başarısız olup ikinci yıl devam edecek olan öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan DBS’na tekrar girerler ve kendilerine uygun olan seviyeden başlarlar.
 
(2) Programların öngördüğü seviyede hazırlık sınıfını bitiremeyen öğrenciler YDYS’nin iki aşamalı yapılması durumunda birinci aşamasında 100 üzerinden en az 60 puan aldıktan sonra ikinci aşamasına katılabilir. Bir öğrencinin YDYS’de başarılı sayılabilmesi için birinci ve ikinci aşama ortalamasının 100 üzerinden İngiliz Dili ve Edebiyatı programı için 75, diğer programlar için 65 ve üzeri olması gerekir.
 
(3) Tamamen yabancı dille eğitim verilen programları kazanan veya derslerinin en az %30’u yabancı bir dilde okutulan bir bölümü kazanan ve yabancı dil hazırlık programına devam edip ikinci yarıyıl sonu itibarıyla Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlayamayan ve/veya yapılan YDYS’de başarılı olamayan öğrenciler;
 
a) Yerleştirildiği programın öngördüğü kur seviyesine ulaşmış ancak Yabancı Dil Hazırlık programını başarı ile tamamlayamamış olanlar için YDYO’nun açabileceği yabancı dil hazırlık yaz okulu programında başarılı olarak,
b) Yabancı dil seviyelerini kendi imkânlarıyla geliştirerek takip eden YDYS’de başarılı olarak,
c) İlave bir veya iki yarıyıl daha yabancı dil hazırlık programına devam edip programı başarı ile tamamlayarak
girmeye hak kazandıkları ön lisans, lisans veya lisansüstü programa devam edebilirler.
 
(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ve ikinci yarıyıl sonu itibarıyla programı başarı ile tamamlayamayan veya YDYS’de başarılı olamayanlar; ÖSYM tarafından başka bir üniversitede ya da Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilmek üzere müracaat edebilir. Bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.
 
(5) Tamamı veya %30’u İngilizce olan programlara yerleştirilen öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında en fazla dört yarı yıl okuyabilir. Dördüncü yarıyılın sonunda başarılı olamayan öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler ve sonraki dönemlerde yapılacak olan YDYS’lerden birinde başarılı oluncaya kadar veya eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslar arası bir sınavda öngörülen seviyede bir puan alıncaya kadar bölümlerinde eğitim-öğretime başlayamazlar.
 
(6) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri, hazırlık sınıfında, devam şartını yerine getirmek kaydıyla ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda programı başarı ile tamamlayamasalar veya yapılan YDYS’de başarılı olamasalar bile, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. İkinci yarıyıl sonu itibarıyla devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler; bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’de başarılı olamadıkları takdirde, eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan DBS’na tekrar girerek yabancı dil hazırlık programına bulundukları seviyeden bir veya iki yarı yıl daha devam ederler. Ancak, devam şartını yerine getirmiş ama başarısız olup ikinci yarıyılın sonunda Türkçe eğitim yapan bölümlere giden öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilir. Bu öğrenciler mezun olabilmek için girmiş oldukları YDYS’lerden birinden veya denkliği kabul edilen ulusal ve uluslar arası sınavlardan birinden başarılı olmak veya fakültelerde verilen ING 103, ING 104, ING 203 ve ING 204 kodlu dersleri geçmek zorundadırlar. 

 (7) Öğretim dili Türkçe ve yabancı dil hazırlık programı isteğe bağlı olan fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencilerine de bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde YDYO Müdürlüğüne dilekçe vererek itiraz edebilir. Sınav evrakı, YDYO Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon tarafından incelenir ve YDYO Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç bir hafta içerisinde öğrenciye duyurulur.

Yabancı dil hazırlık programı yaz okulu

MADDE 12 – (1) Yıl sonu itibarıyla B1 kurunu bitirmiş veya B2 kurunda başarısız olmuş öğrenciler için B2 seviyesinde bir kur dönemi yaz okulu açılır. Yaz okulu programının açılabilmesi için en az onbeş öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekir. Kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı yirmiyi geçerse birden çok şube açılabilir.
(2) Yaz okulu programının süresi, başlama ve bitiş tarihleri YDYO Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Yaz okulu programı ek ücrete tabidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler

MADDE 13 – (1) Yabancı Dil Hazırlık sınıfında okuyan ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları haiz olan öğrenciler bir veya iki yarıyıl izin alabilir. İzin için geçerli nedenleri olan öğrencilere, YDYO Yönetim Kurulu kararı ile sadece bir kereye mahsus olmak üzere izin verilebilir. İzinli olan öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılının başında diğer öğrencilerle birlikte DBS’ye girer. Mazeret izinleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 26/9/2010 tarihli ve 27711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Melikşah Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 


 
Her hakkı saklıdır. © 2011 Melikşah Üniversitesi Web -Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.